Placeholder image

Math&Sci Winter Camp 2018

16 - 20 ตุลาคม 2561

หลักสูตร

เป็นค่ายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ในการจัดเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา เรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหา ฝึกทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เน้นการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนปกติ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

+++ 4 เหตุผลที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Math&Sci Winter Camp 2018 ให้ได้ !! +++


1. เรียนกับกิจกรรม

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่ถูกคัดสรรค์เต็มเปี่ยมด้วยความรู้


2. ทดลองจริง

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทดลองวิทยาศาสตร์จากของจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี


3. เตรียมพื้นฐาน

นอกจากจะมีกิจกรรมมากมายให้น้อง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ในค่ายยังมีการทบทวนเนื้อหาด้านการคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาที่จะสอดแทรกให้กับน้อง ๆ ได้ฝึกในแต่ละช่วงกิจกรรมอีกด้วย


4. รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนจะต้องเรียนรู้คู่กับความสนุกสนานและรอยยิ้ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญให้น้อง ๆ เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นและยังทำให้น้อง ๆ เกิดการอยากเรียนรู้อีกด้วย


+++ กำหนดการค่าย Math&Sci Winter Camp 2018 +++

เวลา

กิจกรรม ป.1-3

กิจกรรม ป.4-6

 8:00 - 9:00 น.

ลงทะเบียน

 9:00 - 9.30 น.

กิจกรรมนันทนาการ

 9:30 - 10:00 น.

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Math Warm Up)

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

 10:00 - 10:45 น.

กิจกรรมการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ 1

 10:45 - 11:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 11:00 - 11:45 น.

กิจกรรมทดลองทางคณิตศาสตร์ (Math Lab)

กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ 2

 11:45 - 12:45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 12:45 - 13:15 น.

กิจกรรมนันทนาการ มายากลคณิตศาสตร์และSci Shows

 13:15 - 13:45 น.

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Math Warm Up)

 13:45 - 14:30 น.

กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ 1

กิจกรรมการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

 14:30 - 14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 14:45 - 15:30 น.

กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ 2

กิจกรรมทดลองทางคณิตศาสตร์ (Math Lab)

*หมายเหตุ - ทดสอบหลังเรียน(Post-test) เวลา 13:15 - 14:00 น. ของวันสุดท้ายในการเรียน
                 - น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบรายงานผลการเรียนพร้อมเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม
                 - แบ่งห้องเรียนตามระดับชั้นของน้อง ๆ ห้องละไม่เกิน 20 คน


วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 16 - 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคาร 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แผนที่คลิก)

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม

4,000 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-986-1163, 098-161-7201
Inbox Facebook : Learn and Play MATHGROUP


+++ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Math&Sci Winter Camp ได้ 3 ช่องทาง +++

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 189-000944-0 ชื่อบัญชี นางสมวงษ์ แปลงประสพโชค

1. สมัครออนไลน์

กรอกรายละเอียดพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน

2. สมัครผ่าน Inbox

ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินผ่าน Inbox facebook

3. สมัครด้วยตนเอง

สามารถมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่
Learn and Play MATHGROUP (แผนที่คลิก)