Math Day


ค่ายคณิตศาสตร์แบบ 1 วันไม่ค้างคืน ( Math Day)

Math Day  คืออะไร

 Math Day  หมายถึงวันที่จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์  การคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  การเรียนรู้การนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงให้กับนักเรียน  อาจจัดในโรงเรียนหรือนอกสถานที่ก็ได้โดยการจัดใช้เวลาในการจัดไม่เกิน  1 วันค่ายคณิตศาสตร์

จัดโดย Learn & Play MATHGROUP  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ความสำคัญ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหมวด 4  มาตรา  24  ไว้ว่า  จะต้องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้  คิดเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาสมองด้านการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  สามารถเชื่อมโยงนำความรู้ไปใช้ในชีวิต สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในสาระที่  6  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ประกอบด้วยมาตรฐาน  5  มาตรฐาน  ได้แก่  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  และมีความคิดสร้างสรรค์

การ ให้นักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการนำเสนอเพื่อสื่อสารความรู้และความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถหลายด้าน ทำให้เห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ต่อวิชาอื่นและต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู

จุดประสงค์

1. ทบทวนความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์

2. ศึกษาความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์

3. เรียนรู้ตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง

4. ฝึกคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

5. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

 

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าค่ายคณิตศาสตร์

1.       ได้ทบทวนความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์

2.       ได้ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์

3.       ได้ฝึกกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

4.       ได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง

5.       ได้ฝึกการเสนอความเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

6.       เสริมสร้างความสามัคคี  และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

7.       เสริมสร้างระเบียบวินัย  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

8.       ได้ฝึกความกล้าแสดงออก

9.       ฝึกความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าค่าย Math Day

 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ค่าใช้จ่ายในการจัด Math Day คนละ 200 บาท ( ราคานี้ไม่รวม ค่าอาหารและอาหารว่าง  ของนักเรียนและค่าเดินทางของวิทยากร )
(รายได้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตรศึกษา)

*** หมายเหตุ *** สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจน ทีมงานค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีโครงการ  Math Day  การกุศล  ปีละ 5 รุ่น    โรงเรียนที่สนใจสามารถโทรจองล่วงหน้า 1 ภาคเรียน  โทร.02-521-0273

กำหนดการค่ายคณิตศาสตร์แบบ 1 วันไม่ค้างคืน ( Math Day)

8.00 – 8.30 น.        พิธีเปิด

8.30 – 9.00 น.        ฟังบรรยายคณิตศาสตร์

9.00 – 12.00 น.      คณิตคิดสนุกช่วงเช้า 5 ฐาน

ฐานที่ 1 การคิดและแก้ปัญหา

ฐานที่ 2 ฝึกมิติสัมพันธ์

ฐานที่ 3 มายากลคณิตศาสตร์

ฐานที่ 4 คณิตศาสตร์กับศิลป์

ฐานที่ 5 เพลงคณิตศาสตร์

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.   การแสดงมายากลคณิตศาสตร์

13.30 – 15.30 น.   คณิตคิดสนุกช่วงบ่าย 5 ฐาน

ฐานที่ 6  ความน่าจะเป็นกับชีวิตจริง

ฐานที่ 7  การใช้สถิติเบื้องต้น

ฐานที่ 8  ความคิดเป็นเหตุเป็นผล

ฐานที่ 9  การหาแบบรูป และรหัสลับ

ฐานที่ 10 การทดลองและสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์

15.30 – 16.00 น.   สรุปกิจกรรม   มอบรางวัล   และพิธีปิด

ค่าลงทะเบียนมี 6  ประเภท
รายได้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตรศึกษา

ประเภท ค่าลงทะเบียน
1. Math Day การคิดและแก้ปัญหา  จัด 1  วัน  คนละ 200 บาท  +  ค่าเดินทางวิทยากรตามจริง
2. Math Camp การคิดและแก้ปัญหา  จัด 2  วัน 1  คืน
ก.จัดนอกสถานที่ ( หาที่พักเอง ) 1. คนละ 400 บาท (และจ่ายค่าเดินทาง ที่พักวิทยากรตามจริง)
ข. จัดและพักที่สวนสยาม 2. คนละ 1000  บาท ( รวมอาหาร 3 มื้อ 1 เบรค  ที่พักพัดลม  ห้องประชุมแอร์ เครื่องเล่นฟรี )
ค. จัดและพักที่มรภ.พระนครโรงแรมพระนครแกรนด์วิว 3. คนละ 1200  บาท (รวมอาหาร4 มื้อ 3 เบรค  และนอนแอร์ 2 คน  ห้องประชุมแอร์)
ง. จัดที่ชายตารีสอร์ต ระยอง 4. คนละ 1200  บาท (รวมอาหาร4 มื้อ 3 เบรค  นอนแอร์ ประชุมแอร์)
3. Math  Project Camp ค่ายโครงงาน  จัด 2  วัน 1  คืน
ก.จัดนอกสถานที่ ( หาที่พักเอง ) 1.  คนละ 800 บาท  (และจ่ายค่าเดินทาง ที่พักวิทยากรตามจริง)
ข. จัดและพักที่สวนสยาม 2. คนละ 1,300  บาท ( รวมอาหาร 3 มื้อ 1 เบรค  ที่พักพัดลม  ห้องประชุมแอร์ เครื่องเล่นฟรี )
ค. จัดและพักที่มรภ.พระนครโรงแรมพระนครแกรนด์วิว 3. คนละ 1,500  บาท (รวมอาหาร4 มื้อ 3 เบรค  และนอนแอร์ 2 คน  ห้องประชุมแอร์)
ง. จัดที่ชายตารีสอร์ต ระยอง 4. คนละ 1500  บาท (รวมอาหาร4 มื้อ 3 เบรค  และนอนแอร์
4. Math Bike Rally  จัด 1  วัน จัดที่สวนรถไฟ  คนละ 400 บาท (รวมอาหาร 1 มื้อ 1 เบรค  และค่าเช่าจักรยาน)
5. Math Genius Camp จัด 5 วัน ไม่ค้างคืน จัดที่มรภ.พระนคร   คนละ 3,500 บาท  รวมอาหาร วันละ 1 มื้อ 2 เบรค
6. ค่ายการกุศล   คนละ 50 บาท  (และนำรถมารับวิทยากร รวมทั้งจัดหาที่พักให้วิทยากร)

สนใจดูรายละเอียดใน www.ripn-math.com
ติดต่อ โทร. 02-5210273    081-8441620 โทรสาร  02-5210273

contract
โปรดจองล่วงหน้า 4 เดือน